I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Publikowania Opinii na stronie internetowej www.momi.pl (dalej jako „Regulamin”) określa zasady publikowania przez Kupujących opinii na temat Towarów sprzedawanych w sklepie internetowym www.momi.pl (dalej jako „Sklep”), prowadzonym przez TelForceOne S.A., z siedzibą we Wrocławiu (50-428) przy ul. Krakowskiej 119, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000232137, NIP 898-196-78-51, REGON 932674375, o kapitale zakładowym w wysokości 8 195 848 zł (dalej jako „Sprzedawca).
 2. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania na stronie internetowej Sklepu opinii o Towarach. W takim wypadku do publikowania opinii stosuje się postanowienia Regulaminu.

II Zasady publikowania opinii

 1. Opublikowanie opinii o Towarze możliwe jest jedynie po uprzednim zakupie Towaru w Sklepie oraz zalogowaniu się na stronie Sklepu, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie po zakupie Towaru.
 2. Opinie publikowane przez Kupującego powinny być sformułowane rzetelnie, uczciwie i merytorycznie.
 3. Zakazane jest publikowanie opinii:
  a) bez uprzedniego zakupu Towaru, którego opinia dotyczy;
  b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  c) niedotyczących zakupionego Towaru;
  d) zawierających słowa powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgaryzmy;
  e) naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  f) zawierających pochodzące od innych podmiotów niż Sprzedawca treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym lub spam;
  g) fałszywych lub zniekształconych.
 4. Sprzedawca nie wpływa na treść publikowanej przez Kupującego opinii o Towarze ani nie sponsoruje żadnych opinii w celu uzyskania pozytywnych ocen Towaru.
 5. Jeśli opinia o Towarze spełnia wymogi Regulaminu, widnieje ona na stronie Sklepu bez względu czy jest ona pozytywna, czy negatywna.
 6. W przypadku opublikowania opinii niezgodnej z Regulaminem Sprzedawca jest uprawniony do jej usunięcia w każdym czasie.

III Prawa autorskie

 1. Poprzez publikację opinii o Towarze Kupujący udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z treści tej opinii lub jej części w celu reklamy i promocji Towarów lub Sprzedawcy na polach eksploatacji wskazany w ust. 2.
 2. Licencja udzielona jest na następujących polach eksploatacji:
  a) rozpowszechnianie opinii w przez publiczne udostępnianie w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  b) publiczne wyświetlenie,
  c) utrwalanie i zwielokrotnianie opinii, w tym w katalogach oraz innych materiałach promocyjnych Sprzedawcy.
 3. Licencja obejmuje też prawo do udzielenia sublicencji na takich samych polach eksploatacji jak w ust. 2 powyżej.
 4. Jednocześnie poprzez publikację opinii o Towarze Kupujący oświadcza, że jest jej wyłącznym autorem oraz że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich.

IV Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z autorem opinii poprzez wiadomość e-mail na adres przypisany do konta Kupującego na stronie internetowej Sklepu, z którego dodano opinię o Towarze.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika Sklepu, że opublikowana opinia o Towarze jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, może on przesłać reklamację na adres wsparcie@momi.pl. Ustosunkowanie się do reklamacji z tego tytułu przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed jej wejściem w życie o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2023 r.

 

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany