Regulamin sklepu internetowego MoMi obowiązujący od 20 stycznia 2023 r.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin”) reguluje działanie sklepu internetowego MoMi, działającego pod adresem www.momi.pl, oraz www.momi.store,  który prowadzony jest przez TelForceOne S.A., z siedzibą we Wrocławiu (50-428) przy ul. Krakowskiej 119, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000232137, NIP 898-196-78-51, REGON 932674375, o kapitale zakładowym w wysokości 8 195 848 zł.

2. Regulamin udostępniany jest w trybie ciągłym na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem: https://momi.pl/content/7-regulamin-sklepu-internetowego-momi w sposób umożliwiający Klientom w każdym czasie odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

3. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do korzystania ze sklepu internetowego MoMi lub korzystania ze strony internetowej www.momi.pl oraz www.momi.store w jakikolwiek inny sposób. Korzystanie ze strony internetowej www.momi.pl jest równoznaczne z oświadczeniem, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe oraz wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Klienta.

4. Informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu, a także umieszczone w materiałach reklamowych Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 i nast. Kodeksu cywilnego.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sklep w zakresie dokonywania dostawy zamówionych Towarów.

3. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

4. Klient uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany;

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konto Klienta – usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem Sklepu pozwalająca na utworzenie oznaczonego indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Klienta zasobu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, który umożliwia Klientowi po zalogowaniu zapisywanie i przechowywanie danych adresowych Klienta, historii Zamówień, informacji wyrażonych zgodach marketingowych.

7. Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na wysyłaniu na wskazany przez Klientów, którzy zapisali się na tę usługę, adres e-mail informacji o nowych Towarach i promocjach dostępnych w Sklepie.

8. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego i która, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa znajdującego się w formularzu Zamówienia, złożyła oświadczenie, że Zamówienie nie jest związane z jej działalnością zawodową lub gdy wynika to z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Sklep lub też Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.momi.pl, oraz www.momi.store  za pośrednictwem którego TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu sprzedaje towary na odległość za pośrednictwem Internetu, a także udostępniający pozostałe funkcjonalności dostępne na stronie www.momi.pl oraz www.momi.store

10. Sprzedawca – TelForceOne S.A., z siedzibą we Wrocławiu (50-428) przy ul. Krakowskiej 119, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000232137, NIP 898-196-78-51, REGON 932674375, o kapitale zakładowym w wysokości 8 195 848 zł, będąca operatorem Sklepu.

11. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Zamówienia.

12. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, określające Towar lub Towary, wobec których Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży oraz dane Klienta niezbędne do jej zawarcia.

III. SKŁADANIE, PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia Klientów mogą być składane przez Sklep Internetowy 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie Zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych, o których mowa w § XII Regulaminu.

2. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest poprzez uprzednie zalogowanie się do Konta Klienta lub też bez rejestracji Konta Klienta albo logowania się do niego. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje:

a) skompletowania Zamówienia poprzez wybór zamawianych Towarów za pomocą kliknięcia polecenia „Dodaj do koszyka” pod danym prezentowanym na stronie internetowej Sklepu Towarem,

b) przejścia do podsumowania Zamówienia poprzez kliknięcie polecenia „Koszyk”
i weryfikację zamawianych Towarów oraz ewentualnego wpisania kuponu rabatowego umożliwiającego obniżenie ceny Towarów na zasadach określonych odrębnymi umowami lub regulaminami, a także wyboru sposobu dostawy zamówionych Towarów,

c) przejścia do płatności za Zamówienie poprzez kliknięcie polecenia „Przejdź do płatności”
i wskazanie danych płatności, adresu, na jaki ma być wystawiony paragon/faktura oraz adresu dostawy, a także wskazanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, przy czym w przypadku zalogowania się do Konta Klienta dane te zostaną automatycznie skopiowane z danych zawartych w Koncie Klienta,

d) wyboru sposobu płatności za zamówione Towary,

e) wysłania formularza Zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie na stronie internetowej Sklepu przycisku „Kupuję i płacę”, przy czym w przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, Klient może zostać przekierowany na stronę tego dostawcy w celu dokonania zapłaty za zamówione Towary.

3. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu Zamówienia zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.

4. Następnie, jeśli biorąc pod uwagę dostępność Towarów objętych Zamówieniem, realizacja Zamówienia Klienta jest możliwa, w terminie 3 dni roboczych licząc od daty złożenia Zamówienia, na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Towarów między Sklepem a Klientem.

5. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie Sklepu lub niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym w tym Zamówieniu i konieczności odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, i w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Towary, zwróci mu wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Powiadomienie o niemożliwości realizacji Zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

6. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie lub niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym w tym Zamówieniu, Klient zostanie w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, poinformowany poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia o możliwości częściowej realizacji Zamówienia. W przypadku otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient może:

a) wyrazić wolę realizacji Zamówienia w części - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów; w pozostałym zakresie Klient rezygnuje z Zamówienia, umowa sprzedaży Towarów między Sklepem a Klientem zostaje zawarta jedynie w odniesieniu do wyłącznie dostępnych Towarów, a Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na towary niedostępne,

b) zrezygnować z Zamówienia – rezygnacja przez Klienta z całości zamówienia powoduje, że umowa sprzedaży Towarów między Sklepem a Klientem nie zostaje zawarta, a Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w całości;

7. W przypadku braku realizacji całości lub części Zamówienia, o których mowa w ust. 6-7 powyżej, jeśli Klient dokonał zapłaty za Towary, Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwróci należność Klientowi przy użyciu takiego samego sposobu płatności jak wykorzystany przez Klienta to jej dokonania.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień w ramach sprzedaży promocyjnej następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

9. W przypadku oznaczenia w formularzu Zamówienia checkboxa „Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie wypełnienia przez Klienta formularza oznaczonego „Firma” oraz wpisania NIP, przyjmuje się, że Klient zawiera umowę o charakterze zawodowym jako przedsiębiorca. W przypadku dokonywania zakupu nieposiadającego dla przedsiębiorcy zawodowego charakteru , Klient zobowiązany jest zaznaczyć checkbox o treści: „Oświadczam, że zawieram umowę jako przedsiębiorca uprzywilejowany i nie ma ona dla mnie charakteru zawodowego.”

IV. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) zawierają podatek VAT,

b) podawane są w złotych polskich lub w euro,

c) nie zawierają kosztów dostawy, chyba że warunki sprzedaży promocyjnej stanowią inaczej.

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.

4. W każdym przypadku obniżenia ceny za Towar obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia również informację o najniższej cenie Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

5. Jeżeli Towar jest oferowany przez Sklep w okresie krótszym niż 30 dni obok informacji o jego obniżonej cenie Sklep uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia jego oferowania do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

V. DOSTAWA

1. Sklep realizuje Dostawy Towarów na terytorium całej Unii Europejskiej.

2. Zamówiony Towar dostarczany jest przy udziale Dostawców, którzy są wyspecjalizowanymi operatorami pocztowymi lub firmami kurierskimi.

3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towarów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub w przypadku wyboru usługi Paczkomaty InPost - adres paczkomatu wybranego przez Klienta.

4. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Towarów są wskazane w zakładce „Dostawa” na stronie internetowej Sklepu oraz każdorazowo w formularzu Zamówienia.

5. W dniu wysłania Towarów do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu Zamówienia informacja potwierdzająca nadanie przez Sprzedawcę przesyłki z zamówionym przez Klienta Towarem.

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej albo od momentu zawarcia umowy sprzedaży Towarów – w przypadku wyporu przez Klienta płatności za pobraniem.

2. Zamówienia realizowane są wg wskazania w Sklepie Internetowym w czasie 7 Dni Roboczych dla przesyłek zagranicznych oraz 3-4 Dni Roboczych w przypadku przesyłek dostarczanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Zamówienia Klient zostanie o tym powiadomiony w trakcie składania Zamówienia albo niezwłocznie po jego złożeniu w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.

3. Za dzień realizacji Zamówienia lub części Zamówienia uznaje się dzień wydania Towaru Dostawcy do doręczenia Klientowi.

VII. FORMY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, wybór sposobu płatności za Zamówione Towary.

2. Dostępne aktualnie sposoby płatności są wskazane w zakładce „Formy płatności” na stronie internetowej Sklepu oraz każdorazowo w formularzu Zamówienia.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej jej nieuiszczenie w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia będzie równoznaczne z anulowaniem Zamówienia.

4. W przypadku wyboru i uiszczenia przez Klienta płatności elektronicznej, a następnie nieodebrania Towarów w wyznaczonym terminie, umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem uznaje się za niezawartą, a Zamówienie Klienta za anulowane. Sklep zwróci wówczas należność uiszczoną uprzednio przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwróci należność Klientowi przy użyciu takiego samego sposobu płatności jak wykorzystany przez Klienta to jej dokonania.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki z zamówionymi Towarami. W przypadku odmowy odbioru Towarów pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu ku temu, umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem uznaje się za niezawartą, a Zamówienie Klienta za anulowane.

6. Ewentualne dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone zostaną przez Sprzedawcę każdorazowo w podsumowaniu Zamówienia.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności lub dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Każdorazowo informacja o ograniczeniu znajdować się będzie w opisie Towaru.

VIII. REKLAMACJE.NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar zgodny z umową.

2. Jeżeli otrzymany Towar jest niezgodny z umową, Klient będący Kupującym uprzywilejowanym może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za zgodność Towaru z umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta niezależnie od uprawnień gwarancyjnych na zasadach określonych w Warunkach gwarancji. Gwarancją objęte są jedynie wybrane Towary wskazane w Sklepie internetowym. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie Towarów. Wykonanie przez Kupującego uprzywilejowanego uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność Towaru z umową.

3. W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien według swojego wyboru:

a) przesłać zgłoszenie reklamacyjne drogą mailową na adres: wsparcie@momi.pl, i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w mailu zwrotnym;

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej:

a) dowód zakupu;

b) opis wady, w miarę możliwości wraz ze zdjęciami wady;

c) żądanie Klienta.

5. Sklep internetowy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu za pośrednictwem adresu e-mail lub innego środka komunikacji wskazanego przez Klienta.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Klientowi uprzywilejowanemu oraz ujawniony w ciągu dwóch lat, chyba że Sprzedawca wskazywał, że termin jego przydatności do użycia jest dłuższy. Poniższe ustępy określają zasady składania Sprzedawcy reklamacji na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z umową.

7. Z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność z umową, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient uprzywilejowany może żądać jego naprawy lub wymiany.

8. W przypadku żądania naprawy lub wymiany Sprzedawca odbiera Towar od Klienta uprzywilejowanego Towar na swój koszt.Reklamowany Towar musi być zapakowany w sposób niewskazujący na zawartość przesyłki oraz tak, by był należycie zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient uprzywilejowany żąda naprawy, a także Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient uprzywilejowany żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta uprzywilejowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Sprzedawca dokonuje na swój koszt naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany o braku zgodności z umową. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, a Sprzedawca odmówił doprowadzenia go do zgodności z umową, nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9 powyżej lub gdy wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta uprzywilejowanego, a także gdy pomimo próby Sprzedawcy albo doprowadzenia Towaru do zgodności z umową nadal jest on wadliwy, Klient uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny proporcjonalnym to obniżenia wartości Towaru albo odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może również zostać złożone, gdy brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do naprawy lub wymiany Towaru.

11. W przypadku złożenia zasadnego oświadczenia o obniżeniu ceny Sprzedawca zwróci Konsumentowi uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

12. W razie złożenia zasadnego oświadczenia odstąpienia od umowy Klient uprzywilejowany obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedawcy na adres TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław. Sprzedawca zwróci Klientowi uprzywilejowanemu cenę oraz uzasadniony poniesiony przez Klienta uprzywilejowanego koszt zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient uprzywilejowany, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Klient może zgłaszać także reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu i korzystania z usług elektronicznych na adres wsparcie@momi.pl.Ustosunkowanie się do reklamacji z tego tytułu przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

14. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do przedsiębiorców niebędących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi.

IX. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Kupującym uprzywilejowanym, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca.

3. Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu lub poprzez wypełnienie stosowanego formularza w Sklepie internetowym pod adresem: wsparcie@momi.pl.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie elektronicznej na adres e-mail: wsparcie@momi.pl lub pisemnej na adres: TelForceOne ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław. Oświadczenie to może również zostać wysłane w przesyłce wraz ze zwracanym Towarem.

5. Zwracany Towar należy przesłać, nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia  o odstąpieniu od umowy, na adres: ZWROTY - MoMi – Telforceone S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Polska z wyraźnym oznaczeniem „ZWROT” na zewnątrz opakowania. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Kupujący uprzywilejowany.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

7. Jeśli Kupujący uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sklep internetowy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Kupującego uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy – z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy udostępniony przez Sprzedawcę. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwracany towar musi być nowy, nie posiadać śladów użytkowania oraz nadawać się do dalszej odsprzedaży.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jak wykorzystany przez Klienta to jej dokonania.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

X. KONTO KLIENTA

1. Na stronie internetowej Sklepu Klient ma możliwość założenia Konta Klienta. Założenie Konta Klienta jest dobrowolne i wymaga inicjatywy Klienta.

2. Rejestracja oraz prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.

3. Aby założyć Konto Klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie Sklepu, w tym podać imię, nazwisko, adres e-mail, określić hasło do konta i zaakceptować Regulamin.

4. Rejestracja Konta w Serwisie nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego, ale umożliwia Klientowi po zalogowaniu zapisywanie i przechowywanie danych adresowych Klienta, historii Zamówień, informacji o wyrażonych zgodach marketingowych.

5. Po wypełnieniu formularza na stronie Sklepu Klient otrzyma wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym na adres e - mail wskazany przez Klienta w procesie rejestracji. Kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny powoduje rejestrację i aktywację Konta Klienta.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta następuje z chwilą aktywacji Konta Klienta.

7. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie swojego loginu i hasła, które jest zobowiązany przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że login lub hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem lub przez Klienta loginu lub hasła osobom nieuprawnionym, a także związane z korzystaniem z loginu i hasła Klienta przez osoby trzecie nawet bez wiedzy i wbrew jego woli.

8. Usługa Konta Klienta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta Klienta i zażądać jego usunięcia poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail wsparcie@momi.pl, co powoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Konta Klienta bez zachowania okresu wypowiedzenia. Sprzedawca usunie Konto Klienta w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych.

9. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedawca ma prawo usunąć Konta Klienta, co powoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia. Powyższe nie pozbawia Sprzedawcy możliwości skorzystania w stosunku do Klienta z innych przewidzianych prawem środków ani nie wyłącza odpowiedzialności Klienta z tytułu dokonanych przez niego naruszeń praw osób trzecich.

XI. NEWSLETTER

1. Na stronie internetowej Sklepu Klient może podać swój adres e-mail w celu subskrypcji Newslettera.

2. Usługa Newslettera polega na wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail informacji o nowych Towarach i promocjach dostępnych w Sklepie.

3. Wraz z dokonaniem subskrypcji Newslettera Klient wyraża zgody na przesyłanie za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane przez Klienta konto e-mail oraz na inne konta poczty elektronicznej, na które w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta e-mail podanego przez Klienta oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

4. Wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.

5. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera i zażądać usunięcia jego adresu e-mail z listy subskrybentów poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail office@momi.pl, co powoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newslettera bez zachowania okresu wypowiedzenia. Sprzedawca usunie adres e-mail Klienta z listy subskrybentów w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych.

XII. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu Internetowego to urządzenie podłączone do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą przechowywanie plików „cookies."

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

3. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Klienta sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Klientowi odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Klienta lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

5. Podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

XIII. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia na Towary oraz zawarcia umowy sprzedaży, założenia Konta Klienta oraz subskrypcji Newslettera.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz RODO.

2. Ewentualne spory Klient i Sprzedawca będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia - przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy według właściwych przepisów prawa.

3. Klient uprzywilejowany w sporze ze Sprzedawcą może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, między innymi ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, skorzystania z platformy ODR służącej rozstrzyganiu sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie https://polubowne.uokik.gov.pl/.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych.. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymania Konta Klienta oraz usługi Newslettera.

4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej Sklepu, w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, kolorystyka, układ witryny oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią stron internetowych należą Sprzedawcy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.01.2023 r.


Załącznik nr 1
Formularz odstąpienia od umowy

Regulamin obowiązujący do dnia 19.01.2023.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany